Producenci
Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym Greentao.pl oraz prawa i obowiązki stron tych umów.

1.2. Sklep internetowy Greentao.pl (zwany dalej: „Sklepem”), o którym mowa w pkt. 1.1., dostępny jest pod adresem internetowym: www.greentao.pl.

1.3. Sklep jest własnością firmy Camerata Maciej Tomaszewski (zwanej dalej: „Sprzedającym”) z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Filipa de Girarda 5/2, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, identyfikującej się numerami NIP: 8381750764 i REGON: 146616653.

1.4. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna ekologicznej żywności, organicznych kosmetyków, suplementów, biodegradowalnych środków czystości oraz innych produktów (zwanych dalej łącznie: „Produktami”).

1.5. Strona internetowa Sklepu umożliwia:

1.5.1. Pozyskiwanie informacji o Produktach dostępnych w Sklepie internetowym;

1.5.2. Składanie ofert zakupu przez korzystające z niego osoby (zwane dalej: „Kupującymi”). Dostępne za pośrednictwem strony internetowej, wskazanej w pkt. 1.2., informacje, w tym opisy Produktów i oznaczenie ich cen, nie stanowią ofert w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (z późniejszymi zmianami), lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Kupującego oferty zakupu (zwanej dalej: „Zamówieniem”).

1.6. Dokonanie przez osobę korzystającą ze Sklepu internetowego Greentao.pl rejestracji lub złożenia oferty zakupu bez rejestracji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

1.7. Do korzystania ze Sklepu, w tym pozyskiwania informacji o Produktach, niezbędne są:

1.7.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

1.7.2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej lub inna przeglądarka internetowa.

1.7.3. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.8. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze Sklepu.

1.9. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy, bądź błędnego lub niedokładnego adresu e-mail.

1.10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z Sklepu, w tym przez filtry antyspamowe.


§2. Zamówienia

2.1. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba dokonująca zakupów w Sklepie w imieniu osoby prawnej bądź jednostki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej osoby lub jednostki.

2.2. Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim.

2.3. Zamówienia w Sklepie można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu.

2.4. Procedura składania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.3., każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Kupującego przycisku „Potwierdzam zakup”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, iż formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo. Generuje to automatyczną odpowiedź systemu Sklepu, który na adres wskazany w formularzu wysyła wiadomość e-mail o zarejestrowaniu złożenia Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania oferty zakupu nie jest równoznaczne z akceptacją oferty. Z chwilą niezwłocznego potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania Zamówienia, o którym mowa w dwóch poprzednich zdaniach, oferta ta wiąże Kupującego.

2.5. Jeżeli realizacja zakupu jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o akceptacji oferty.

2.6. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

2.7. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą każdorazowo wskazane na stronie, gdzie prezentowany jest Produkt.

2.8. W wyjątkowych przypadkach (np. w razie braku Produktu w magazynie lub w razie braku możliwości zakupu Produktu przez Sprzedającego od dostawców w terminie wskazanym jako orientacyjny termin dostępności Produktu) realizacja transakcji wskazanej w Zamówieniu może nie być możliwa. W takiej sytuacji Sprzedający poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną o zaistniałym stanie rzeczy w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

2.9. W sytuacji opisanej w pkt. 2.8. Sprzedający zaproponuje Kupującemu:

2.9.1. unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w całości;

2.9.2. unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.8.

2.10. W przypadku gdy Kupujący nie dokona wyboru żadnego z rozwiązań opisanych w pkt. 2.9, Sprzedający unieważni Zamówienie (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.9. oraz zrealizuje umowę sprzedaży w pozostałej części.

2.11. Przez unieważnienie Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.9.1. oraz 2.9.2., należy rozumieć przysługujące Sprzedającemu umowne prawo odstąpienia, które niniejszym zostaje zastrzeżone. Prawo to może zostać wykonane w razie wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 2.8., z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 2.9. i 2.10. Prawo to może zostać wykonane przez Sprzedającego w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży.

2.12. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych licząc od daty zamówienia zostanie automatycznie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany w wiadomości mailowej. Sprzedający może przed upływem tego terminu skontaktować się z Kupującym w celu przypomnienia o zaległej płatności.

2.13. Punkt 2.12. nie ma zastosowania do zamówień, w których występują produkty o statusie dostępności "na zamówienie".


§3. Ceny i płatności

3.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, które są zależne od wybranego sposobu realizacji zamówienia, wartości zamówienia, przewoźnika, wagi oraz gabarytów Produktów. Całkowita cena wraz ze wszystkimi kosztami, w szczególności kosztami dostawy, jest podana po wypełnieniu przez Kupującego formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu, bezpośrednio przed kliknięciem przez Kupującego przycisku „Potwierdzam zakup”.

3.2. Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty: 

3.2.1. przelew zwykły – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze 63 1950 0001 2006 0510 0226 0002

3.2.2. płatność za pośrednictwem serwisu Płatności Shoper (Blue Media) (płatność online, płatność kartą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

3.2.3. płatność za pobraniem – uiszczana kurierowi dostarczającemu zamówione Produkty lub w paczkomacie Inpost;

3.2.4. płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego Produktów pod adresem 96-300 Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 5 lok.2;

3.3. Rozliczenia transakcji, w których zapłata następuje metodą z punktu 3.2.2. dokonywane są za pośrednictwem serwisu Płatności Shoper (Blue Media) należącego do podmiotu innego niż Sprzedający.


§4. Dostawa i czas realizacji

4.1. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są w jeden z następujących sposobów:

4.1.1. za pośrednictwem kuriera firmy kurierskiej DPD;

4.1.2. za pośrednictwem paczkomatów Inpost;

4.1.3. poprzez osobisty odbiór zamówionych Produktów przez Kupującego pod adresem wskazanym w pkt. 1.3.

4.2. Kupujący dokonuje wyboru jednego ze sposobów dostawy określonych w pkt. 4.1.1.-4.1.3. poprzez wybór odpowiedniej pozycji w formularzu, o którym mowa w pkt. 2.3.

4.3. Osobisty odbiór, o którym mowa w pkt. 4.1.3., możliwy jest wyłącznie w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego Green Tao, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-19:00 oraz soboty w godz. 10:00-14:00.

4.4. Czas realizacji zamówienia liczony jest w następujący sposób:

4.4.1. przy płatności przelewem - od momentu zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sklepu;

4.4.2. przy płatności online - od otrzymania potwierdzenia o wpłynięciu płatności za zamówienie od obsługującego ten kanał serwisu Płatności Shoper (Blue Media);

4.4.3. przy płatności kartą - od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji;

4.4.4. przy płatności przy odbiorze - od potwierdzenia przyjęcia przez Sklep Zamówienia do realizacji.

4.5. Na stronie Sklepu przy każdym produkcie podana jest (w dniach roboczych) dostępność tego produktu. Przez dostępność rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi do przygotowania danego zamówienia i przekazania go do wysyłki. Czas, w jakim Sklep przekaże zamówiony towar do wysyłki, nie jest równoznaczny z czasem koniecznym do jego dostarczenia Kupującemu za pośrednictwem wybranej formy dostawy. Termin otrzymania przez Kupującego przesyłki wynosi orientacyjnie czas: dostępności towaru + przewidywany czas dostawy (w zależności od wybranej formy dostawy).

4.6. Wysyłka produktów o różnych terminach dostępności następuje po skompletowaniu całości zamówienia, czyli po upływie najdłuższego terminu dostępności dla zamówionych produktów.

4.7. Termin otrzymania przez Kupującego zamówionych produktów uzależniony jest od wybranego przez niego sposobu dostawy i wynosi:

4.7.1. za pośrednictwem kuriera DPD: 1 dzień roboczy + czas dostępności produktu;

4.7.2. w paczkomacie Inpost (dostawa produktu do wybranego paczkomatu): 1-2 dni robocze + czas dostępności produktu;

4.7.3. odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym: czas dostępności Produktu.


§5. Prawo odstąpienia

5.1. Konsument w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży Produktu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż: bezpośrednie koszty zwrotu, dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez konsumenta innego niż najtańszy sposób dostarczenia. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia na formularzu, którego wzór jest dostępny w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. lub dostępnego na stronie internetowej Sklepu, przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego wskazany w pkt. 1.3.

5.2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1., nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

5.2.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

5.2.2. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

5.2.3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5.2.4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.2.5. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5.3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego. Gdy transakcja została opłacona przelewem lub Kupujący wybrał płatność przy odbiorze, zwrot środków zostanie dokonany na rachunek wskazany przez Kupującego.

5.4. Sprzedający ponosi wobec konsumentów odpowiedzialność za niezgodność Produktów z umową na zasadach dotyczących rękojmi za wady określonych w ustawie – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. W razie stwierdzenia niezgodności Produktów z umową, konsument będący Kupującym, który dokonał Zamówienia Produktów, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep internetowy opisując stwierdzoną niezgodność i wskazując sposób realizacji reklamacji.


§6. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

6.1. Sklep przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, Sklep internetowy Greentao.pl starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Sklepu. Sklep internetowy Greentao.pl informuje o przyjętych następujących, opisanych poniżej w pkt. 6.2.-6.13. zasadach dotyczących ochrony danych Kupujących.

6.2. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Sklep internetowy Greentao.pl jest firma Camerata z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Filipa de Girarda 5/2, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona przez ministra właściwego do spraw gospodarki, identyfikująca się numerami NIP: 8381750764 i REGON: 146616653, będąca właścicielem Sklepu.

6.3. Zbiór danych osobowych klientów Sklepu oraz użytkowników (w Regulaminie określanych jako „Kupujący”) został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

6.5. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane na podstawie zgody samych Kupujących oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia umów zawieranych przez Sprzedającego.

6.6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych Sprzedającemu jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym.

6.7. Dane podawane przez Kupujących w trakcie rejestracji i przy składaniu zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującymi w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy przez Sprzedającego, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6.8. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6.9. Sprzedający nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych Kupujących.

6.10. Dane Kupujących będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.

6.11. Kupujący mają prawo do:

6.11.1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;

6.11.2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;

6.11.3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.

W powyższych celach Kupujący mogą wysłać e-mail na adres sklep@greentao.pl bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres wskazany w pkt. 1.3.

6.12. Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Sklepu. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

6.13. Sprzedający stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu.


§7. Dodatkowe zastrzeżenia prawne

7.1. Zawartość i struktura Sklepu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody uprawnionego jest zabronione.

7.2. Strony i serwisy internetowe, do których odnośniki znajdują się na stronie dostępnej pod adresem wskazanym w pkt. 1.2., zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały zawarte na tych stronach i w serwisach.

7.3. Opisy Produktów widniejące w Sklepie służą wyłącznie celom informacyjnym i identyfikacyjnym. Opisy te zamieszczone są w postaci skróconej. Przed użyciem Produktów należy zapoznać się z ulotką/instrukcją oraz ewentualnymi informacjami widniejącymi na opakowaniu.


§8. Reklamacje

8.1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w Kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).

8.2. W przypadku umów sprzedaży, w których Kupującym nie jest konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

8.3. Pod pojęciem „konsumenta” używanym w pkt. 9.1. i 9.2. należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.4. Reklamacje (w tym również reklamacje dotyczące działania Sklepu) mogą być zgłaszane:

8.4.1. pisemnie, na adres wskazany w pkt. 1.3.;

8.4.2. e-mailem, na adres sklep@greentao.pl. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.


§9. Postanowienia końcowe

9.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Kupujących przed wejściem zmian w życie.

9.2. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu. W razie odmowy akceptacji zmian Regulaminu, Kupujący zobowiązany jest powiadomić o tej odmowie Sprzedającego, przy czym odmowa taka jest równoznaczna z rezygnacją Kupującego z korzystania ze Sklepu i upoważnieniem Sprzedającego do usunięcia konta Kupującego z serwisu. Brak takiej odmowy jest równoznaczny z akceptacją proponowanych przez Sprzedającego zmian Regulaminu.

9.3. Wszystkie nazwy i opisy Produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.5. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


§10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

10.1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Kupujących będących konsumentami.

10.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów, organizacji konsumenckich, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

10.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji konsumenckich, m.in. Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

10.4. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr stanowi pomoc dla konsumentów i sprzedających w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów w związku z zakupem (sprzedażą) towarów lub usług dokonanym przez internet. Platforma ta przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców krajów Unii Europejskiej oraz sprzedających mających siedzibę w krajach UE.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl